Bezlepkové výrobky

BEZGLUTENOVÉ (BEZLEPKOVÉ) MOUĆNÉ SMÌSI

Vyrábíme dietní MOUĆNÉ smìsi speciálnì vyvinuté pro lidi, kteøí z rùzných dùvodù drží bezglutenovou dietu.

Abychom zachovali poctivost našich výrobkù, nepoužíváme pšenièný škrob, protože mùže obsahovat zbytkový gluten (lepek). Nahrazujeme ho škrobem kukuøièným a bramborovým a složení doplòujeme zejména o kukuøièní, ryžovou a sójovou mouku. Výsledkem jsou mouèní smìsi, ze kterých lze v kuchyni vykouzlit prakticky cokoli – tradièní domácí jídla, dezerty i gurmánské experimenty.

BEZGLUTENOVÉ (BEZLEPKOVÉ) MOUČNÍ POLOTOVARY 

Svým kompletním složením a jednoduchým použitím vám naše polotovary umožní rychle pøipravit bezglutenovou verzi klasických slovenských a èeských pokrmù, které máte rádi. Polotovary však mùžete použít i inovativním zpùsobem a ozvláštnit tak vaše pečení èi vaøení. Pro inspiraci nahlédnìte do našeho receptáøe.

(bábovka, palaèinky, knedlík, perník, muffin, strouhanka)

PŘIROZENÌ BEZGLUTENOVÉ (BEZLEPKOVÉ) MOUČKY

Na trhu lze najít široké spektrum pøirozenì bezglutenových mouk. Ne všechny jsou však stejnì bezpeèné a spolehlivé. Často se vyrábìjí v závodech, kde mùže dojít ke kontaminaci obilninami obsahujícími gluten (lepek).

Naše poctivé mouky se vyrábìjí v specializovaných provozovnách na Slovensku využívajících pouze pøirozenì bezglutenové suroviny. Bezpećnost závodù bez kontaminace je certifikována akreditovanou laboratoøí spoleènosti Bel-Novamann International.

BEZLEPKOVÉ TÌSTOVINY

Bezlepkové tìstoviny s vynikajícími varnými a konzistenèními vlastnostmi, chuovì jen tìžko ODLIŠITELNÉ od bìžných TÌSTOVIN. Vyrábìjí se v sortimentu:

– nitovky
– nudle
– abeceda
– kolínka malé a velké
– flíèky malé a velké
– tarhona
– trubky
– mušle- spirály
– špagety

BEZLEPKOVY CHLÉB – PEČIVO – KNEDLÍK

Svìtlý a tmavý bezlepkový chléb pøipravený z našich moučných smìsí PROMIX-UNI a T. Pečený ve formách. Vynikající konzistence a chutové vlastnosti.

Trvanlivý 90-DENNÍ chléb je balen v inertní atmosféøe.

Chléb svìtlý a tmavý èerstvý 650g
– celý nebo krájený, balený
Chléb svìtlý a tmavý trvanlivý 360g
– krájený , balený